Ruimte en Ontwikkeling

IDDS Ruimte & Ontwikkeling: advies van ruimtelijke onderbouwing tot omgevingsvergunning, van landschappelijk tot ruimtelijk inpassingsplan, van milieuvergunning tot bestemmingsplanprocedure.

Heeft u ruimtelijk advies nodig bij het bouwen, verbouwen of bij een herontwikkeling? IDDS Ruimte & Ontwikkeling coördineert en bewaakt uw ontwikkeling van initiatief tot realisatie. Wij ondersteunen u in het aanvragen van een omgevingsvergunning, het opstellen van een goede ruimtelijke onderbouwing of motivatie en toetsen de haalbaarheid van uw planvoornemen op de volgende aspecten:

Onze adviseurs en specialisten zijn thuis in zowel het landelijke beleid als in het lokale beleid. Denk aan de lokale regelgeving specifiek voor de Duin- en Bollenstreek in het kader van de GOM (Greenport Ontwikkelingsmaatschappij).

Waarmee onderscheiden wij ons?

Wat onderscheidt ons van andere adviesbureaus? Wij, IDDS, hebben de verschillende disciplines letterlijk onder één dak die nodig zijn voor het opstellen van een goede ruimtelijke onderbouwing. Het voordeel hiervan is dat we snel kunnen schakelen en dankzij de korte lijnen altijd de juiste persoon in actie kunnen zetten. Bovendien kunnen wij aan de voorkant van het proces al een inschatting maken van de risico’s en kosten van bijvoorbeeld een bodemsaneringsopgave of een archeologisch proefsleuvenonderzoek. Dat geeft houvast en maakt een projectontwikkeling beheersbaar.

Wij kunnen verschillende kennisgebieden integreren in een strategisch advies. Daarnaast zijn we door onze jarenlange ervaring en vestiging in Noordwijk bekend met de lokale wet- en regelgeving, zoals het beleidskader van de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) specifiek voor de Duin- en Bollenstreek. 

Omdat het hier onze achtertuin betreft, kennen wij ook de behandelende ambtenaren goed. Dat maakt het coördineren van een ruimtelijke ontwikkeling hier een stuk gemakkelijker en leuker!

Procedures

Wij hebben ruime ervaring in het ondersteunen en begeleiden van uiteenlopende vergunningstrajecten. 

Zoals de reguliere procedure omgevingsvergunning, uitwerkings-/wijzigingsplan, omgevingsvergunning uitgebreide procedure (bijvoorbeeld een milieuvergunning) en procedure bestemmingsplan. Klik hier voor een uitgebreide beschrijving en schematisch overzicht van de verschillende procedures. 

Producten

Verder leveren wij omgevingsonderzoeken, inpassingsplannen, projectmanagement, risicomanagement en locatieonderzoeken. Ook als u een meer algemene vraag hebt (“Wat kan ik met mijn perceel?”), kunnen wij aangeven wat realistisch haalbaar is en wat niet.

Omgevingsonderzoeken

Omgevingsonderzoeken

Voor het opstellen van een goede ruimtelijke onderbouwing zijn de volgende omgevingsonderzoeken nodig: (vormvrije) m.e.r.-beoordeling, ecologische quickscan, luchtkwaliteitsonderzoek (inclusief stikstofdepositie), onderzoek op het gebied van externe veiligheid, verkeer en parkeren en bedrijven en milieuzonering, bodemonderzoek, akoestisch, cultuurhistorisch en archeologisch onderzoek. Door alle onderzoeken integraal uit te voeren, worden deze op elkaar afgestemd om zo onnodige vertraging en oplopende kosten te besparen. Klik hier voor een uitgebreide beschrijving van de omgevingsonderzoeken.

Inpassingsplan

Inpassingsplan

Naast het begeleiden van ruimtelijke procedures maken wij ook stedenbouwkundige en landschappelijke inpassingsplannen. Deze zijn vaak in een voorstadium nodig om de ruimtelijke inpasbaarheid kracht bij te zetten en de effecten van het plan op de omgeving in beeld te brengen. Aan de hand van de lokale historie en huidige omgeving wordt geanalyseerd hoe uw ontwikkeling past binnen de landschappelijke, stedenbouwkundige en beleidsuitgangspunten . Het inpassingsplan wordt gevisualiseerd door middel van een 3D weergave van het plan in zijn omgeving.

Projectmanagement

Projectmanagement

Hoe groot of klein uw ontwikkeling ook is, ruimtelijke ontwikkelingen zijn vaak ingewikkeld. Naast de inhoudelijke kennis, voorzien wij u ook van begeleiding in het planproces. De projecten die wij begeleiden, kenmerken zich vaak door een vraagstelling op procesniveau, waarin meerdere disciplines efficiënt en effectief in elkaar moeten grijpen. Voor ieder project werken we met een gedreven projectteam met onze eigen specialisten, adviseurs en ingenieurs.

Risicomanagement

Risicomanagement

IDDS heeft ervaren adviseurs uit verschillende expertises in huis. Hierdoor zijn wij in staat om het risicomanagement te verzorgen voor uw planontwikkeling. Wij kunnen knelpunten en mogelijkheden blootleggen en risico’s omzetten in kansen. Al in een vroeg stadium kunnen wij u inzicht geven  over de belangrijkste (bouw)kosten. Daarin is met name onze kennis van de ondergrond (bodemkwaliteit, geohydrologie, archeologie, niet gesprongen explosieven) een belangrijke meerwaarde in de risico-inventarisatie van ontwikkelkosten. Maar al te vaak zijn ondergrondse kosten een blinde vlek in projectontwikkelingen…

Haalbaarheidsonderzoek

Haalbaarheidsonderzoek

Wat kan ik met mijn perceel? Wat zijn de ontwikkelmogelijkheden op deze locatie? Een bedrijfsbeëindiging of braakliggend terrein biedt vele mogelijkheden voor een toekomstbestendig plan. Door middel van een haalbaarheidsstudie of locatieonderzoek toetsen wij uw plannen vanuit verschillende invalshoeken  op haalbaarheid. Zo komen wij tot een gewogen oordeel / advies over de potentie van een locatie.

Vergunningsproces

Vergunningsproces

IDDS kan voor u als gemachtigde partij optreden tijdens het indienen van de omgevingsvergunning en de ruimtelijke onderbouwing. Via het Omgevingsloket worden alle relevante onderzoeken en documenten verzameld en afgestemd met het bevoegd gezag. De adviseur van IDDS staat in directe verbinding met de betrokken ambtenaar om ervoor te zorgen dat  geen onnodige vertraging wordt opgelopen.

Projectreferenties

Concrete voorbeelden van onze integrale dienstverlening bij ruimtelijke ontwikkelingen zien?
Klik dan op onderstaande projectreferenties voor meer informatie.

Meer weten over ons integrale advies bij ruimtelijke ontwikkeling? Neem contact op met onze collega Jan Breukelman 06-4570 1745 of vul onderstaand contactformulier in. Wij helpen u graag verder.

    Naam (verplicht)

    E-mail waarop wij u kunnen bereiken (verplicht)

    Telefoonnummer (niet verplicht, maar wel handig om snel contact te maken)

    Uw bericht