Ruimtelijke procedures

Wij hebben ruime ervaring in het ondersteunen en begeleiden van uiteenlopende vergunningstrajecten, die we hieronder nader toelichten. Iedere ruimtelijke procedure trappen wij af met een afstemmingsoverleg met Gemeente en Omgevingsdienst, zodat alle neuzen dezelfde kant op staan.

Procedure bestemmingsplan

Voor bepaalde bouw- of verbouwplannen moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. De procedure bestemmingsplan bestaat uit voorontwerp, ontwerp en vaststelling door de gemeenteraad. In deze procedure is zorgvuldige afstemming en participatie cruciaal, met zowel de gemeente als overige betrokken partijen. Een bestemmingsplan kent drie onderdelen: een toelichting, een verbeelding en de planregels.

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure – ruimtelijke onderbouwing

Een andere manier om een plan mogelijk te maken dat niet past binnen het bestemmingsplan is door middel van een afwijkingsvergunning: de omgevingsvergunning uitgebreide procedure. Hiervoor stellen wij een ruimtelijke onderbouwing op. In een ruimtelijke onderbouwing wordt de haalbaarheid van het planvoornemen  getoetst op ruimtelijk beleid en verschillende omgevingsaspect.

Uitwerkings-/Wijzigingsplan procedure

In specifieke gevallen wanneer er in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen of een gebied is aangewezen als ‘uit te werken’ moet een wijzigings- of uitwerkingsplan opgesteld worden. Deze bevoegdheid wordt vaak toegepast op toekomstige ontwikkelingslocaties waarvan de precieze uitwerking nog niet voorzien is. Net als een bestemmingsplan bestaat het wijzigingsplan / uitwerkingsplan uit een verbeelding, regels en een toelichting.

Omgevingsvergunning reguliere procedure – ruimtelijke motivering

In het bestemmingsplan staan in het algemeen afwijkingsregels, op basis waarvan kleine ruimtelijke afwijkingen mogelijk zijn. Hiervoor geldt de reguliere omgevingsvergunningprocedure. Ook zijn er in het Besluit omgevingsrecht gevallen genoemd waarvoor de reguliere procedure geldt, de zogenaamde planologische kruimelgevallen. Voor deze omgevingsvergunning is geen volledige ruimtelijke onderbouwing nodig, maar wel een motivering van de ruimtelijke inpasbaarheid.