Op 22 januari hebben wij, afdeling ruimte en ontwikkeling, een interne presentatie verzorgd over de samenhang van RO wetgeving. Voor velen taaie kost, de halve zaal viel flauw, maar wel kennis die van doorslaggevend belang is om onze opdrachtgevers te begeleiden naar de best passende ruimtelijke procedure. Want ja, er zijn er meer! En daadwerkelijk weten én begrijpen welke procedure wanneer kan, mag en ook wenselijk is, dat is met recht een vak apart.

Van omgevingsvergunning tot bestemmingsplanprocedure

Wat kwam in deze presentatie voorbij? Alles over de omgevingsvergunning, watervergunning en ruimtelijke procedures: van reguliere tot uitgebreide omgevingsvergunning tot bestemmingsplanprocedure. Zowel op RO-vlak als op milieu(vergunning)technisch vlak: van Wro, Bor en Wabo tot de Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit, de samenhang met het Besluit m.e.r. en de Richtlijn Industriële Emissies. Voor welke type inrichtingen moet een milieuvergunning opgesteld worden op basis van Beste Beschikbare Technieken, voor welke een melding in het kader van het Activiteitenbesluit, wat is een Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets enz.

Maar ook: wie mogen zienswijzen indienen, wie bezwaar aantekenen, wanneer is iemand een belanghebbende? Hoe adviseren wij onze opdrachtgevers in het kiezen van de meest doelmatige ruimtelijke procedure?

Want dat is wat wij doen: gericht advies met een afweging van voor- en nadelen ten aanzien van de te volgen procedure. Namens de opdrachtgever stemmen wij dit proactief af met het bevoegd gezag en overtuigen we de betrokken ambtenaar van de meest doelmatige procedure, die immers in ieders belang is. Wij maken er één verhaallijn van die voor iedereen helder is.

Voorbereiding, onderzoek & voorontwerp

Figuur 1: Aan de voorkant van het proces stemmen wij doelgericht af en maken één gedragen Plan van Aanpak

Begeleiden van ruimtelijke ontwikkelingen 

Hoe gaat dat in de praktijk? Het merendeel van de ruimtelijke ontwikkelingen die wij begeleiden, maken wij mogelijk door middel van een uitgebreide omgevingsvergunning of bestemmingsplanprocedure. Maar we hebben ook projecten begeleid waar we de vergunningvrije mogelijkheden van het Bor hebben toegepast en proactief de kruimelgevallenregeling hebben opgezocht (artikel 4, bijlage II van het Bor). Immers, dit betekent een kortere proceduretermijn, zonder ter inzagelegging en waar bij niet tijdig beslissen van het bevoegd gezag de vergunning van rechtswege wordt verleend. Tijd is geld!

interne_presentatie_RO_uitsnede

Figuur 2: Uitsnede van het overzicht Samenhang RO wetgeving

Kruimelgevallen

Van de laatste tien projecten met deze kruimelgevallenregeling heeft er één betrekking op de tijdelijke afwijkingsmogelijkheid (onderdeel 11), terwijl de rest allemaal te maken heeft met onderdeel 1 (uitbreiding hoofdgebouw / bijbehorend bouwwerk) en onderdeel 9 (transformatie gebruik), al dan niet in combinatie met onderdeel 4 (overschrijding dakopbouw). Veelal transformaties van oude schoolgebouwen, of kantoorpanden, maar ook de realisatie van nieuwe woonblokken die niet binnen de maten van het vigerende bestemmingsplan passen.

Inzet van kennis, netwerk en beleid

Daarbij zetten wij onze lokale kennis in, benutten we ons netwerk van bekende senior gemeenteambtenaren in de Duin- en Bollenstreek en leggen we initiatiefnemers uit hoe het beleid van de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij in elkaar steekt. Dat doen we voor particulieren (nieuwbouw één woning), voor ontwikkelaars (uitwerkingsplan 140 woningen; meerdere omgevingsvergunningen voor woningbouwprojecten) en voor bedrijven (milieuvergunning; haalbaarheidstoets; verkenning mogelijkheden perceel). Dankzij onze regionale inbedding en bekendheid als onderzoeksbureau bij de Omgevingsdiensten (de toetsende instanties die de omgevingsonderzoeken beoordelen), kunnen we een ruimtelijk initiatief vlot rondbreien.

Heeft u een vraag over ruimtelijke / milieutechnische procedures of over de ruimtelijke inpassing van uw initiatief? Neem contact op!

twitterlinkedin
Deel.

Reageren niet mogelijk.