Woningcorporaties worden geconfronteerd met een gigantische opgave om al het bezit beter te isoleren. Een ingreep die nodig is om de CO2-uitstoot terug te dringen in lijn met het Klimaatakkoord. Maar gedurende die werkzaamheden krijgen corporaties steeds vaker te maken met handhavingsacties in het kader van de Wet natuurbescherming, die leiden tot fikse vertragingen. Dat brengt hoge kosten met zich mee en erg veel onzekerheid. Immers, als projecten worden uitgesteld heeft dit ook invloed op andere geplande projecten.

Hoe kan dit voorkomen worden? Door in een vroeg stadium een gericht en gefaseerd plan van aanpak te maken dat voldoet aan de wetgeving en het behouden van bestaande natuurwaarden, terwijl het werk door kan gaan. Daarvoor moet u bij IDDS zijn!

Quickscan in het kader van de Wet natuurbescherming

Een quickscan voert men uit in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb). Tijdens de quickscan wordt in kaart gebracht welke beschermde soorten in het plangebied kunnen voorkomen en welke kunnen worden uitgesloten. Er zijn bij grootschalige renovaties drie beschermde soorten die een quickscan regelmatig niet uitsluit: vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen. Vleermuizen vestigen zich o.a. in spouwmuren via open stootvoegen. Gierzwaluwen en huismussen kunnen bijvoorbeeld broeden onder dakpannen. Wanneer we tijdens een quickscan vaststellen dat een beschermde soort in het plangebied kan voorkomen, is nader onderzoek nodig.

Nader ecologisch onderzoek naar beschermde diersoorten

Een voorbeeld van een grootschalige renovatie waarbij nader onderzoek noodzakelijk bleek, is de Doktersbuurt in Oostzaan. Hier heeft IDDS in 2019 in opdracht van de Woningbouwvereniging Oostzaanse Volkshuisvesting (WOV) nader onderzoek uitgevoerd naar vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen. Uit dit onderzoek bleek dat er in het gehele plangebied tientallen huismusnesten (blauwe stippen), enkele paarverblijven (zwarte driehoeken) en één kraamverblijf (gele driehoek) van vleermuizen aanwezig waren. Deze verblijfplaatsen konden met de geplande werkzaamheden niet behouden blijven.

Doktersbuurt oostzaan

IDDS heeft een advies opgesteld met een fasering van de werkzaamheden, daardoor rondden we het project in een zo kort mogelijke periode af. Kern van dit advies is het treffen van maatregelen waardoor beschermde soorten in het plangebied aanwezig kunnen blijven, terwijl het werk (op een andere plek) doorgaat en de herstelwerkzaamheden geen vertraging oplopen.

Ontheffingsprocedure

De laatste stap in het proces is de aanvraag van de ontheffing van de Wet natuurbescherming. Door lange afhandelingstermijnen en strenge toetsing van het bevoegd gezag levert dit bij veel partijen frustratie op. IDDS heeft ruime ervaring met ontheffingsaanvragen in het kader van de Wet natuurbescherming en kan dit proces voor u stroomlijnen door zorgvuldig maar snel de procedure te doorlopen, in nauwe afstemming met het bevoegd gezag.

twitterlinkedin
Deel.

Reageren niet mogelijk.