Bij het toepassen van rubbergranulaat op kunstgrasvelden is er grote kans op milieurisico’s. Het rubbergranulaat op kunstgrasvelden verspreidt zich naar de omgeving, door gebruik van het veld en verwaaiing. Door natuurlijke processen (bioturbatie) komt het rubbergranulaat vervolgens vanaf de oppervlakte in de bodem terecht. Het rubbergranulaat bevat, naast hoge gehalten aan zink, ook allerlei bodemvreemde stoffen die een verontreiniging van de bodem kunnen veroorzaken.

Zorgplicht kunstgrasvelden

Naast dat het Besluit bodemkwaliteit van toepassing is op kunstgrasvelden, zijn ook de algemene zorgplichtbepalingen van toepassing. Onder de zorgplicht wordt in dit kader verstaan dat iedereen die weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat door het verrichten van handelingen op of in de bodem, de bodem, grond- en/of oppervlaktewater kan worden verontreinigd of aangetast, verplicht is alle maatregelen te nemen die van hem kunnen worden gevergd.

Bij de aanleg, het onderhoud en renovatie spelen veelal verschillende partijen een rol. In de afgelopen jaren is gebleken, dat deze betrokken stakeholders zich niet altijd voldoende bewust zijn van de bestaande wet- en regelgeving en de zorgplicht die daaruit voortvloeit. Uit o.a. onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is gebleken dat het gebruik van rubbergranulaat op kunstgrasvelden belastend is voor het milieu. Om deze reden dienen adequate maatregelen genomen te worden. 

Wij van IDDS kunnen u helpen bij het vaststellen van de nul-situatie voorafgaand aan het aanleggen van kunstgrasvelden. Verder kunnen wij, middels onderzoek, toetsen of bestaande kunstgrasvelden voldoen aan de criteria en of de fundering van een veld in aanmerking komt voor hergebruik.

Bron: Zorgplichtdocument Milieu Kunstgrasvelden van Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek

Advies bodemverontreiniging door rubbergranulaat

Zoals de Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek aangeeft dienen adequate maatregelen getroffen om de gevolgen van verontreiniging door rubbergranulaat in kunstgras te beperken. Wij van IDDS kunnen u hierbij helpen vanuit onze milieukundige expertise. We onderzoeken eventuele verontreinigingen door rubbergranulaat in en in de nabije omgeving van kunstgrasvelden (bijv. zink en PAK) en brengen deze voor u in kaart. Indien nodig, zoeken we actief met u naar adequate maatregelen en de meest geschikte oplossingen 

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u uiteraard direct contact opnemen met onze afdeling Milieu:
Adviseur Jeroen Keijzer: 071-4028586 / jkeijzer@idds.nl
Of u kunt uw gegevens achterlaten op onze contactpagina.

 

twitterlinkedin
Deel.

Reageren niet mogelijk.