In Noordwijk werkt Dunea aan de aanleg van een nieuwe drinkwater transportleiding om ook in de toekomst lekker en betrouwbaar drinkwater te kunnen leveren aan 1,4 miljoen klanten. De nieuwe drinkwater transportleiding van circa 2,5 kilometer begint in Katwijk en loopt door tot in Noordwijk. Een flinke klus dus! Dat vraagt om verschillende omgevingsonderzoeken en dus ook om verschillende expertises. Voordat Dunea aan het werk begint, wil het de omgeving inzichtelijk krijgen. Daarom voorziet IDDS bij dit project Dunea van onderzoek en advies op gebied van onder andere milieu, archeologie, ecologie en mogelijk aanwezige ontplofbare oorlogsresten. Kortom, een mooi voorbeeld van integrale dienstverlening.

Milieu onderzoek

Om te beginnen voerde IDDS op de project locatie een vooronderzoek uit naar mogelijke bodemverontreinigingen. IDDS kijkt bij vooronderzoeken naar allerlei beschikbare relevante informatie. In dit geval gaat dat bijvoorbeeld om bodemopbouw, geohydrologie, de te verwachten bodemkwaliteit en potentieel bodembedreigende activiteiten. Als vervolg op het vooronderzoek heeft IDDS Milieu een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd inclusief een indicatief onderzoek naar de chemische kwaliteit van het asfalt.

Archeologisch onderzoek

Ook op archeologisch gebied vonden voor- en veldonderzoeken plaats. Het vooronderzoek was in dit geval naar de voor de onderzoekslocatie relevante archeologische, historische en landschappelijke literatuur en kaartmateriaal. Met het archeologische veldonderzoek betrof het bij dit project boringen waarmee kon worden bepaald of er in het projectgebied zaken van archeologische waarde aangetroffen konden worden. Omdat IDDS zowel het milieukundige- als het archeologische onderzoek uitvoerde, konden de boringen efficiënt gecombineerd worden uitgevoerd.

Quickscans ontplofbare oorlogsresten

Met een Quickscan ontplofbare oorlogsresten wordt een beeld verkregen over de mogelijke
aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten binnen een plangebied. IDDS Explosieven vraagt de beschikbare vooronderzoeken op, beoordeelt of deze conform de geldende normen zijn
en geeft op een overzichtskaart aan of de locatie verdacht is op het aantreffen van
ontplofte oorlogsresten.

Quickscan flora en fauna

Bij de aanleg van een drinkwater transportleiding roert Dunea de bodem. Vanuit de Wet natuurbescherming beschermde flora en fauna mag daarbij niet aangetast worden. De door IDDS uitgevoerde quickscan op gebied van flora en fauna brengt de risico’s voor de natuur en projectvoortgang netjes in beeld.

Resultaat onderzoeken

Na het milieukundige onderzoek bleek dat de kwaliteit voldoende is vastgelegd. Wat betreft archeologie constateerde IDDS dat er zich in een deel van het plangebied mogelijk archeologische resten bevonden. Voor dit specifieke gebied hebben we aan Dunea geadviseerd om de werkzaamheden aan de nieuwe transportleiding archeologisch begeleid uit te voeren. Op die manier hoeft het huidige fietspad naast de Herenweg niet extra te worden opgebroken.

Fietspad bij aanleg drinkwaterleiding Dunea

Het fietspad naast Herenweg wat niet extra opengebroken hoeft te worden voor de aanleg van de drinkwaterleiding.

Naast de milieukundige en archeologische resultaten, leverde ook de quickscan ontplofbare oorlogsresten waardevolle input voor advies. Op basis van een geraadpleegde risicokaart (die in 2017 voor de gemeente Noordwijk is opgesteld) en diverse andere bronnen, stelde IDDS vast dat binnen het plangebied diverse Duitse militaire objecten hebben gelegen. IDDS vond bij nadere studie geen verdere aanwijzingen om het plangebied te verdenken op het aantreffen van ontplofbare oorlogsresten.

De quickscan flora en fauna wees uit dat het plangebied een functie kan hebben voor meerdere beschermde diersoorten. Denk hierbij aan de Oeverzwaluwen, vleermuizen en de rugstreeppad. IDDS adviseerde daarom om met deze soorten rekening te houden en passende maatregelen te treffen. De verwachting is dat Dunea augustus / september 2021 zal starten met de werkzaamheden. Dit is afhankelijk van de vergunning verlenende instanties.  Naar verwachting duurt het werk tot maart / april 2022. Wanneer de aanleg van de transportleiding is voltooid en in bedrijf is genomen, is de leveringszekerheid in het noordelijke voorzieningsgebied van Dunea weer meer geborgd en bestendig voor de toekomst.  

twitterlinkedin
Deel.

Reageren niet mogelijk.