Infra

Herinrichting van een locatie

Elke realisatie of herinrichting van een locatie is uniek. Bovengronds of ondergronds, ieder project kent eigen uitdagingen die om maatwerk vragen. Ons team van deskundigen kent de ins en outs omtrent gemeentelijke vergunningseisen, die bepalend zijn in de voortgang van uw (her)inrichtingsproject.

IDDS Infra helpt u bij de inrichting van de openbare ruimte met:

 • BIM (Bouw Informatie Modellering)
 • Begeleiden en adviseren aanbestedingstrajecten
 • Ontwerp boven- en ondergrondse infrastructuur
 • Opstellen RAW-bestek
 • UAV – GC
 • Risicomanagement
 • Opstellen van kostenramingen
 • Stakeholdersanalyse
 • Ondersteuning en begeleiding vergunningsprocedures
 • Projectmanagement
 • Toezicht en directievoering

BIM (Bouw Informatie Modellering)

We kennen het allemaal, veel documenten, al dan niet met tegenstrijdigheden en een ongecontroleerde informatiestroom. BIM (Bouw Informatie Modellering) stelt ons in staat onze disciplines optimaal te laten samenwerken. Daarnaast biedt het de mogelijkheid met, externe, BIM partners op een gelijk niveau te communiceren. Alle relevante data visualiseren we in de 3D omgeving. Daar waar een 3D-model zich beperkt tot alleen de vormen en de afmetingen (geometrie) bevat een 3D BIM-model alle gegevens (bouwkunde, installaties en constructies) om een gebouw daadwerkelijk te realiseren en te exploiteren. Dit zorgt er voor dat wij, met u, tot de meest effectieve en efficiënte oplossing kunnen komen. De BIM omgeving biedt bijkomend de mogelijkheid voor eventuele BIM partners kostenefficiënter te opereren. Een win-win-win situatie voor alle betrokkenen!

 

Begeleiden en adviseren aanbestedingstrajecten

IDDS kan u begeleiden en adviseren naar de juiste vorm van aanbesteden. Procedures zoals ‘enkelvoudig onderhands’, ‘meervoudig onderhands’, ‘openbaar’, ‘Europees’ of via een ‘raamovereenkomst’ zijn voor ons bekend terrein. Voor alle routes geldt; met of zonder EMVI. Ook voor geïntegreerde contracten UAV-GC kunt u bij ons terecht. Aan de hand van de eisen (en wensen) van de opdrachtgever worden de juiste gunningscriteria geformuleerd. Wij begeleiden u tijdens deze aanbestedingsprocedures en zorgen dat er tijdig wordt gestart zodat o.a. inschrijvingstermijnen en de nota van inlichtingen volgens planning worden verstrekt.

Ontwerp boven- en ondergrondse infrastructuur

Op basis van de kennis en ervaring binnen IDDS kunnen wij op maat gemaakte en innovatieve ontwerpen voor de (her-) inrichting en reconstructie van zowel, boven- als ondergrondse, infrastructuur leveren. Hierbij zijn wij gewend om verschillende disciplines samen te brengen en aan de hand van de uitgangspunten en randvoorwaarden tot een technisch haalbaar ontwerp te komen. Het uiteindelijke uitvoeringsontwerp vormt, samen met het bestek, de basis voor het contract tussen de opdrachtgever en de aannemer. Dit uitvoeringsontwerp vertalen wij desgewenst naar benodigde tekeningen en/of 3D model. Te denken hierbij valt aan een ‘presentatietekening voor omwonenden’ of tekeningen ten behoeve van een vergunningsaanvraag.

Opstellen RAW-bestek

De RAW geldt als belangrijkste standaardbestek in de GWW-sector en wordt al ruim dertig jaar toegepast voor bouwprojecten in Nederland. Het RAW-bestek is een contractstuk waarin enerzijds de wettelijke, juridische, administratieve en technische eisen van het project en anderzijds de te leveren prestaties van de aannemer worden vastgelegd. IDDS kan voor uw project de benodigde bestekken opstellen volgens de RAW-systematiek.
De kosten, de kwaliteit en de planning van het project worden op deze manier gewaarborgd. Naast de werkomschrijving kunnen wij ook de bijbehorende bijlages zoals ‘verklaringen UEA’, ‘model bankgarantie’, ‘formulier model K’, ‘overige verklaringen’, ‘de grondbalans’ en/of het ‘Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase’ voor u opstellen.

 

UAV – GC

Naast RAW-bestekken hebben wij ervaring met geïntegreerde contractvormen, UAV-GC. Documenten zoals ‘basisovereenkomsten’, ‘vraagspecificaties procesdeel’, ‘vraagspecificaties eisendeel’, ‘annexen voor een compleet project op basis van UAV-GC’ kunnen wij voor u, op maat, verzorgen. Naast het vervaardigen van de deze documenten en bijlagen kunnen wij u ook helpen bij de aanbesteding. Onze integrale project management teams (IPM) zijn tevens bedreven met het begeleiden van de realisatie van UAV-GC werken.

Maken aanbestedingsleidraad
In de aanbestedingsleidraad komen de specifieke eisen van de inschrijving aan bod. Daarin wordt geïnventariseerd wat de opdracht inhoudt, welke eisen er worden gesteld, hoe deze worden beoordeeld en hoe de planning is. IDDS heeft ervaring met het maken van aanbestedingsleidraden en ondersteunt u daar graag bij. Wij begeleiden u bij het opstellen van deze leidraad, waarna marktpartijen worden uitgenodigd om zich in te schrijven op uw aanbesteding.

Risicomanagement

Ieder project kent onzekerheden die invloed kunnen hebben op de kwaliteit, doorlooptijd en de kosten van het eindresultaat. IDDS helpt u graag deze risico’s, in een zo vroeg mogelijk stadium, in beeld te brengen teneinde uw project optimaal te kunnen beheersen. Zo worden onaangename verrassingen voorkomen.
Met behulp van een risicoanalyse kunnen wij op systematische wijze inzicht verkrijgen in de risico’s binnen een project. Vervolgens is het belangrijk de juiste beheersmaatregelen vast te stellen, onderscheid te maken in het belang en te zorgen dat verantwoordelijkheden juist belegd zijn bij de opdrachtnemer of juist bij de opdrachtgever.

Opstellen van kostenramingen

Aan de hand van kostenramingen levert IDDS advies bij het maken van ontwerpkeuzes zodat budgetoverschrijdingen voorkomen worden. Afhankelijk van de fase van het project variëren deze ramingen van een globaal tot een gedetailleerd niveau. Bij de start van het project is dit veelal een budgetraming. Wanneer de plannen concreter zijn is er vaak behoefte aan een SSK-kostenraming. Dit is een raming die uitgaat van een, landelijke erkende, eenduidige systematiek die de totale kosten van het project, en de verschillende onderdelen, nauwkeuriger inzichtelijk maakt. Na afronding van het project helpen wij u graag met het opstellen van een beheerraming en/of onderhoudsraming. Hierin worden alle werkzaamheden beschreven die voor het gerealiseerde project, de opvolgende jaren, verzorgd moeten houden. Tot slot kunnen wij voor u, om bijvoorbeeld de inschrijving van de aannemer te toetsen, een bestekbegroting opstellen.

Stakeholdersanalyse

Bij een stakeholdersanalyse brengt IDDS voor u de verschillende lokale stakeholders in kaart en gaan we in gesprek met de betrokken partijen. Dit kan variëren van een gesprek met omwonenden tot het analyseren van de wensen van ondernemers. Dit resulteert uiteindelijk in een overzicht van de verschillende belangen en biedt handvatten voor het inrichten van het omgevingsmanagement. Dankzij onze stakeholdersanalyse kunnen de noodzakelijk te nemen maatregelen optimaal op de omgeving worden afgestemd.

Ondersteuning en begeleiding vergunningsprocedures

Wanneer u, voor uw project, een ontheffing of vergunning nodig heeft, assisteert IDDS u graag teneinde deze procedure optimaal te doorlopen. We kennen de wettelijke kaders en zijn goed ingevoerd in de materie. Daardoor zijn wij van toegevoegde waarde richting het bevoegd gezag. Wij onderhouden nauw contact met de vergunningsverlener, behandelen eventuele vragen en leveren snel extra informatie aan waar nodig. Ook wanneer er wijzigingen optreden in de wet- en regelgeving met als consequentie dat de vergunning moet worden aangepast, is IDDS voor u de juiste partij.

Projectmanagement

Vakkundig projectmanagement is onmisbaar bij ieder project. IDDS ondersteunt u graag met het bewaken van de voortgang, het budget en de kwaliteit. Wij houden overzicht en controleren alle processen. Risico’s worden inzichtelijk gemaakt en afspraken geconcretiseerd. We zorgen voor adequaat toezicht hierop. Daarnaast maken we mogelijke knelpunten tijdig bespreekbaar en vinden er regelmatig evaluaties plaats op het proces. Zo helpen wij u met het succesvol realiseren van uw ontwerp.

Toezicht en directievoering

Gedurende de uitvoeringsfase van een project verzorgt IDDS graag de directievoering en het toezicht. Onze directievoerder treedt namens u op als uw vertegenwoordiger van de opdrachtgever. In deze rol zijn wij de begeleider van het uitvoeringsproces en bewaken het contract, de kosten en de projectorganisatie. Daarnaast organiseren we de bouwvergaderingen. De toezichthouder is het verlengstuk van de directievoerder. In deze rol wordt dagelijks toezicht gehouden op het project en wordt o.a. de planning, kwaliteit, administratie en de veiligheid bewaakt. Beide functionarissen fungeren als één team en zijn voor u de ogen en oren op het werk.

Meer dan herinrichting van een locaties alleen

IDDS is een landelijk opererend multidisciplinair ingenieurs- en adviesbureau. Samen met u gaan wij op zoek naar integrale en waardevolle oplossingen voor gebiedsontwikkeling, zowel boven- als ondergronds. Naast onze expertise in herinrichting van locaties (infra) werken wij veel aan milieu, bouwprojecten en ecologische onderzoeken.

IDDS INFRA experts staan u graag te woord!

  Naam (verplicht)

  E-mail waarop wij u kunnen bereiken (verplicht)

  Telefoonnummer (niet verplicht, maar wel handig om snel contact te maken)

  Uw bericht