Ecologie

Bent u van plan om te renoveren, slopen of nieuwbouw te realiseren? Dan bent u over het algemeen verplicht onderzoek uit te laten voeren in het kader van de Wet natuurbescherming. IDDS levert ecologisch onderzoek en adviseert u hierin. 

Onderdeel van dit advies is het inventariseren van het plangebied op beschermde soorten. Binnen Nederland hebben ongeveer 500 van de 40.000 soorten een beschermde status. Veelal hebben ingrepen effect op de bestaande flora en fauna. Middels ecologisch onderzoek wordt aangetoond of uw plan effecten heeft op beschermde soorten en welke maatregelen dan getroffen dienen te worden.

Door een ervaren ecoloog worden de voorgenomen plannen getoetst op aanwezige flora en fauna. Ieder project wordt separaat beoordeeld, waarna een maatwerk advies volgt.

Quickscan Wet natuurbescherming

Bij planvorming geldt een verplichting om onderzoek uit te voeren of de voorgenomen plannen geen negatieve effecten hebben op (beschermde) flora en fauna. Middels een ecologische quickscan, welke jaarrond uitgevoerd kan worden, wordt een locatie beoordeeld of beschermde soorten aanwezig (kunnen) zijn. Indien overtreding van de Wet natuurbescherming niet kan worden vermeden, zal onderbouwd worden aangegeven voor welke soorten een ontheffing dient te worden aangevraagd.

Wanneer tijdens het flora- en fauna onderzoek wordt vastgesteld dat in het plangebied beschermde soorten kunnen voorkomen is aanvullend onderzoek nodig om het voorkomen van bijvoorbeeld vleermuizen met zekerheid vast te stellen, dan wel uit te sluiten. Dit nader ecologisch onderzoek is soort- en seizoenafhankelijk.

Vraag direct een ecologische quickscan aan >

Onderzoek flora en fauna

Vleermuisonderzoek

Alle vleermuizen hebben een Europees beschermde status. Bij sloop- en/of renovatieprojecten dient tijdens een quickscan daarom altijd beoordeeld te worden of vleermuizen gebruik (kunnen) maken van een locatie. Indien de kans aanwezig is dat vleermuizen gebruik maken van het plangebied, moet een nader vleermuisonderzoek uitgevoerd worden. Tijdens dit onderzoek wordt met behulp van een batdetector beoordeeld in hoeverre het plangebied een functie heeft als vaste rust- en verblijfplaats voor vleermuizen en in hoeverre het een onderdeel vormt van een essentieel foerageergebied en/of vliegroute.

De vier bezoeken die nodig zijn voor het aanvullend onderzoek (indien het plangebied verschillende op afstand van elkaar liggende locaties heeft waar vleermuizen worden verwacht kunnen meerdere bezoeken noodzakelijk zijn) vinden bij voorkeur plaats in de volgende periodes:

 • Half mei avondbezoek
 • Half juni ochtendbezoek
 • Half augustus avondbezoek
 • Half september avondbezoek
Vleermuisonderzoek

Locaties kunnen een rust- of verblijfplaats zijn voor vleermuizen.

Broedvogelonderzoek

Alle vogels kennen een beschermde status. Over het algemeen geldt deze beschermde status alleen in het broedseizoen (ongeveer half maart tot half augustus). Sommige soorten, waaronder huismus en gierzwaluw, hebben een jaarrond (nest)bescherming, omdat zij jaarlijks terugkeren naar of gebruik maken van hetzelfde nest.

Bij sloop en/of renovatieprojecten dient tijdens een quickscan altijd beoordeeld worden of jaarrond beschermde soorten gebruik maken van het plangebied.

Indien tijdens het flora- en faunaonderzoek wordt vastgesteld dat in het plangebied jaarrond beschermde soorten kunnen voorkomen is aanvullend onderzoek nodig om het voorkomen van deze soorten met zekerheid vast te stellen, dan wel uit te sluiten. Gelet wordt op nest- en territorium indicerende waarnemingen. Om vast te stellen of er broedgevallen aanwezig zijn, wordt de locatie tijdens meerdere bezoeken geïnventariseerd.

Overige soortgroepen

Indien het plangebied beschikt over de juiste habitat voor sommige soorten zoogdieren, amfibieën, reptielen, vaatplanten, vissen en ongewervelden kan uit het verkennende onderzoek blijken dat nader onderzoek nodig is.

Denk hierbij onder andere aan kleine marterachtigen en Noordse woelmuis, rugstreeppad en heikikker, ringslang en zandhagedis of varens op oude muren.

Nachtelijk ecologisch onderzoek met camera.

eDNA onderzoek

Environmental DNA (eDNA) is een nieuwe methode om soorten aan te kunnen tonen in onder andere water. Door middel van het nemen van watermonsters kan specifiek gekeken worden, middels DNA onderzoek, of bepaalde soorten aanwezig zijn. Tevens kunnen uitwerpselen en grond bemonsterd en geanalyseerd worden. Het grootste voordeel van eDNA onderzoek is dat het een diervriendelijke methode betreft en de trefkans is vele malen groter is dan met traditionele onderzoeksmethodes.

Werkprotocol

Zijn beschermde soorten aangetoond en dient u conform een werkprotocol te werken? IDDS Ecologie kan voor u een maatwerk werkprotocol opstellen. Over het algemeen is de aanvraag van een ontheffing dan niet benodigd. Een ervaren ecoloog zal voorafgaande aan de werkzaamheden de werkwijze aan alle betrokken personen toelichten en (indien nodig) toezicht houden dat conform het werkprotocol gewerkt wordt.

Ontheffing Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming kent diverse verbodsbepalingen die invloed kunnen hebben op uw plan. Heeft u een ontheffing of mitigatieplan nodig in verband met de aanwezigheid van beschermde soorten? IDDS Ecologie begeleidt en adviseert u hierin.

Meer dan alleen ecologisch onderzoek

IDDS is een landelijk opererend multidisciplinair ingenieursbureau voor ruimte & ontwikkeling. Samen met u gaan wij op zoek naar integrale en waardevolle oplossingen op het gebied van de ontwikkeling van locaties, zowel boven- als ondergronds.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over onze werkzaamheden op het gebied van ecologie? Neem dan vrijblijvend contact op met ons op.

  Naam (verplicht)

  E-mail waarop wij u kunnen bereiken (verplicht)

  Telefoonnummer (niet verplicht, maar wel handig om snel contact te maken)

  Uw bericht