Bent u van plan om te renoveren, slopen of nieuwbouw te realiseren? Dan bent u over het algemeen verplicht onderzoek uit te laten voeren in het kader van de Wet natuurbescherming. IDDS levert ecologisch onderzoek en adviseert u hierin. 

Onderdeel van dit advies is het inventariseren van het plangebied op beschermde soorten. Binnen Nederland hebben ongeveer 500 van de 40.000 soorten een beschermde status. Veelal hebben ingrepen effect op de bestaande flora en fauna. Middels ecologisch onderzoek wordt aangetoond of uw plan effecten heeft op beschermde soorten en welke maatregelen dan getroffen dienen te worden.

Door een ervaren ecoloog worden de voorgenomen plannen getoetst op aanwezige flora en fauna. Ieder project wordt separaat beoordeeld, waarna een maatwerk advies volgt.

*U KUNT ONDERSTAANDE AFBEELDING VERGROTEN DOOR ER OP TE KLIKKEN*

Quickscan Wet natuurbescherming

Bij planvorming geldt een verplichting om onderzoek uit te voeren of de voorgenomen plannen geen negatieve effecten hebben op (beschermde) flora en fauna. Middels een ecologische quickscan, welke jaarrond uitgevoerd kan worden, wordt een locatie beoordeeld of beschermde soorten aanwezig (kunnen) zijn. 

Wanneer tijdens het flora- en fauna onderzoek wordt vastgesteld dat in het plangebied beschermde soorten kunnen voorkomen is aanvullend onderzoek nodig om het voorkomen van bijvoorbeeld vleermuizen met zekerheid vast te stellen, dan wel uit te sluiten. Dit nader ecologisch onderzoek is soort- en seizoenafhankelijk.

Vraag direct een ecologische quickscan aan >


Onderzoek flora en fauna

Vleermuisonderzoek

Alle vleermuizen hebben een Europees beschermde status. Bij sloop- en/of renovatieprojecten dient tijdens een quickscan daarom altijd beoordeeld te worden of vleermuizen gebruik (kunnen) maken van een locatie. Indien de kans aanwezig is dat vleermuizen gebruik maken van het plangebied, moet een nader vleermuisonderzoek uitgevoerd worden. Tijdens dit onderzoek wordt met behulp van een batdetector beoordeeld in hoeverre het plangebied een functie heeft als vaste rust- en verblijfplaats voor vleermuizen en in hoeverre het een onderdeel vormt van een essentieel foerageergebied en/of vliegroute. 

Voor een nader ecologisch onderzoek naar vleermuizen zijn doorgaans 4 of 5 bezoeken nodig. Dit is afhankelijk van welke vleermuissoorten onderzocht moeten worden. Het vleermuisonderzoek moet worden uitgevoerd volgens een strikt protocol, dit protocol schrijft voor wanneer de bezoeken uitgevoerd moeten worden.

  • Twee tot drie bezoeken in de periode 15 mei t/m 15 juli  (inclusief één ochtendbezoek)
  • Twee bezoeken in de periode 15 augustus tot 1 oktober

De onderzoeksinzet (het aantal ecologen) is afhankelijk van de grootte en overzichtelijkheid van het plangebied, voor grote plangebieden zijn doorgaans meer ecologen nodig om het onderzoek te laten voldoen aan de geldende onderzoeksprotocollen.

Vleermuisonderzoek
 


Uw plangebied kan een vaste rust- en/of verblijfplaats zijn voor vleermuizen.


 

Broedvogelonderzoek

Alle vogels kennen een beschermde status. Over het algemeen geldt deze beschermde status alleen in het broedseizoen (ongeveer half maart tot half augustus). Sommige soorten, waaronder huismus en gierzwaluw, hebben een jaarrond (nest)bescherming, omdat zij jaarlijks terugkeren naar of gebruik maken van hetzelfde nest.

Bij sloop en/of renovatieprojecten dient tijdens een quickscan altijd beoordeeld te worden of jaarrond beschermde soorten gebruik maken van het plangebied.

Indien tijdens het flora- en faunaonderzoek wordt vastgesteld dat in het plangebied jaarrond beschermde soorten kunnen voorkomen is aanvullend onderzoek nodig om het voorkomen van deze soorten met zekerheid vast te stellen, dan wel uit te sluiten. Gelet wordt op nest- en territorium indicerende waarnemingen. Om vast te stellen of er broedgevallen aanwezig zijn, wordt uw plangebied tijdens meerdere bezoeken geïnventariseerd.

Overige soortgroepen

Indien uw plangebied beschikt over het juiste habitat voor sommige soorten zoogdieren, amfibieën, reptielen, vaatplanten, vissen en ongewervelden kan uit de quickscan blijken dat nader onderzoek nodig is.

Denk hierbij onder andere aan kleine marterachtigen en Noordse woelmuis, rugstreeppad en heikikker, ringslang en zandhagedis of diverse varens op oude muren.

Nachtelijk ecologisch onderzoek met camera.


 

eDNA onderzoek

Environmental DNA (eDNA) is een nieuwe methode om soorten aan te kunnen tonen in onder andere water. Door middel van het nemen van watermonsters kan specifiek gekeken worden, middels DNA onderzoek, of bepaalde soorten aanwezig zijn. Tevens kunnen grond en uitwerpselen bemonsterd en geanalyseerd worden. Het grootste voordeel van eDNA onderzoek is dat het een diervriendelijke methode betreft en de trefkans is vele malen groter is dan met traditionele onderzoeksmethodes.

Na de analyse kan worden aangetoond of een beschermde soort voorkomt. Echter kan niet bepaald worden wat de populatie omvang is.

Werkprotocol

Zijn beschermde soorten aangetoond en dient u conform een werkprotocol te werken? IDDS Ecologie kan voor u een maatwerk werkprotocol opstellen. Een ervaren ecoloog zal voorafgaande aan de werkzaamheden de werkwijze aan alle betrokken personen toelichten en (indien nodig) toezicht houden dat conform het werkprotocol gewerkt wordt.

Ontheffing Wet natuurbescherming

Indien er na aanleiding van een quickscan een nader onderzoek heeft plaatsgevonden kan daar uit naar voren komen dat er beschermde soorten en/of functies aanwezig zijn binnen uw plangebied.  Wanneer er beschermde soorten en/of functies aanwezig zijn én het planvoornemen ervoor zorgt dat er verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming overtreden worden, is er een ontheffing nodig. In andere gevallen kunnen mitigerende maatregelen voldoende zijn.

De Wet natuurbescherming kent diverse verbodsbepalingen die invloed kunnen hebben op uw plan. Heeft u een ontheffing of mitigatieplan nodig in verband met de aanwezigheid van beschermde soorten? IDDS Ecologie begeleidt en adviseert u hierin.

Meer dan alleen ecologisch onderzoek

IDDS is een landelijk opererend multidisciplinair ingenieursbureau voor ruimte & ontwikkeling. Samen met u gaan wij op zoek naar integrale en waardevolle oplossingen op het gebied van de ontwikkeling van locaties, zowel boven- als ondergronds.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over onze werkzaamheden op het gebied van ecologie? Neem dan vrijblijvend contact op met ons op.

Jennifer van der Kolck
email: jvkolck@idds.nl
tel nr: +31683864029.    Naam (verplicht)

    E-mail waarop wij u kunnen bereiken (verplicht)

    Telefoonnummer (niet verplicht, maar wel handig om snel contact te maken)

    Uw bericht