E-mail Disclaimer

Disclaimer:

Alle uit naam van IDDS verzonden berichten, zijn uitsluitend bestemd voor de betreffende geadresseerde(n). Indien u een bericht per vergissing heeft ontvangen, dan verzoeken wij u ons hiervan onverwijld op de hoogte te stellen (info@idds.nl of telefonisch +31 714028586). In dat geval verzoeken wij u tevens het bericht en eventuele bijlagen te vernietigen. Op deze informatie rust intellectueel eigendom. Gebruik door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. IDDS Groep B.V. staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd uit hoofde van de overeenkomst van opdracht met IDDS Groep B.V, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 28113324. Op alle opdrachten zijn van toepassing  de algemene voorwaarden van IDDS Groep B.V., waarin, onder meer, een  beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. De algemene voorwaarden van IDDS Groep B.V. bestaan uit de Specifieke voorwaarden IDDS Groep B.V. en De Nieuwe Regeling 2011 / DNR2011 en zijn vermeld op de website www.idds.nl.

All messages sent from IDDS, may contain priviliged and /or confidential information and is exclusively for the addressee(s). If you have received message(s) erroneously, we request you to notify us immediately (info@idds.nl or by telephonenumber +31 714028586). In this case you are also requested to destroy the message and attachments, if any. Use by other than the addressee is not allowed. Disclosure, copying, distribution and / or providing this information to third parties is not allowed. IDDS Groep B.V. is not responsible and cannot be held liable for the proper and complete transmission of the contents of a sent e-mail, nor for any delay in its receipt.

Assignments are exclusively accepted and carried out under the assignment agreement with IDDS Groep B.V., registered with the Trade Register under number 28113324. All assignments are subject to the general terms and conditions of IDDS Groep B.V., in which, inter alia, a limitation of liability is included. The general terms and conditions of IDDS Groep B.V. are formed by the specific terms IDDS Groep B.V. and De Nieuwe Regeling 2011 / DNR 2011 which can be viewed on our website www.idds.nl.