Bommenregeling

Bij het aantreffen van een explosief kan de druk op het budget voor uw project flink toenemen. IDDS Explosieven is uw onafhankelijke partner voor het volledige onderzoek naar conventionele explosieven. Onze adviseurs en OCE-deskundigen helpen u graag bij het aanvragen van een suppletie-uitkering volgens de bommenregeling.

Suppletie-uitkering voor gemeenten en derden

Om gemeenten in Nederland tegemoet te komen in de kosten van opsporingsonderzoek is een suppletie-uitkering vastgesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de zogeheten bommenregeling.

In de Septembercirculaire 2014 (paragraaf 2.4.4) is vastgesteld dat alle gemeenten een bijdrage van 70% in de kosten voor opsporingsonderzoek CE kunnen ontvangen door het indienen van een Raadsbesluit. Besluiten ontvangen vóór de jaarlijkse peildatum van 1 april worden in het jaar van ontvangst toegekend. De in de meicirculaire van 2020 toegekende bedragen aan gemeenten vindt u hier.

Binnen de meicirculaire 2020 (paragraaf 2.4.3) wordt geschreven over het Nationaal bergingsprogramma vliegtuigwrakken, een erezaak voor de vermiste vliegers uit de Tweede Wereldoorlog (zie ook onze pagina over vliegtuigbergingen).

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage volstaat de toezending van een gemeenteraadsbesluit. In dit gemeente besluit zijn de werkelijk gemaakte kosten (exclusief BTW) voor het opsporingsonderzoek opgenomen. Een verdere onderbouwing hoeft niet te worden overlegd.

Elke gemeente kent een eigen verantwoordelijkheid, het integriteitsbeginsel, om te bepalen of zij hier open voor staan en of projecten hiervoor in aanmerking komen

Ontwikkelingen met betrekking tot herziening van de bommenregeling

In juni 2015 is door de Raad voor de financiële verhoudingen een advies uitgebracht aan minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om de bommenregeling te versoberen na een kort ingroei-traject. In het advies gaat de raad uit van het principe dat de verstoorder of de gemeente zelf betaald.  Alleen bij onvoorziene, excessieve kosten kan een beroep worden gedaan op de collectiviteit van gemeenten. Het is onduidelijk in welke mate het advies wordt opgevolgd en op welke termijn.

Bij opvolging van het advies wordt de versobering doorgevoerd in een ingroei-traject van maximaal vier jaar. Hierbij draagt de gemeente, bij eventuele vergoedingen, een bedrag van 1 tot 2% af voor bekostiging van een eigen Kenniscentrum CE. Zij krijgen als taak een normenkader OCE te ontwikkelen voor bepaling van noodzakelijke kosten. Ook stellen ze een balans vast tussen veiligheid en doelmatige besteding van geld. Binnen dit ingroei-traject wordt de huidige regeling gecontinueerd.

Verdere ontwikkelingen rondom versobering van de subsidiemogelijkheden noemt de raad niet. Naar verwachting volgen verdere ontwikkelingen in een separaat schrijven later dit jaar.

IDDS Explosieven ondersteunt en ontzorgt

De bepalende factor voor mogelijkheid van aanspraak op de bommenregeling is de gemeente waarbinnen het opsporingsonderzoek plaatsvindt. Een eerste stap is dan ook het achterhalen van de mogelijkheden voor gebruik van de bommenregeling binnen de gemeente waarin uw onderzoek plaatsvindt. Het gaat er dan om of de gemeente openstaat voor indiening van een raadsbesluit. Als dit zo is maken we een overzicht op van alle werkelijk gemaakte kosten. Hiervoor volgt uiteindelijk een vergoeding van 70% (excl. BTW).

Neem contact op met onze adviseur Michel Quint voor advies met betrekking tot de bommenregeling:
Michel Quint | Senior OCE-deskundige | 06-34131446 | mquint@idds.nl