Bommenregeling

Bij het aantreffen van een explosief kan de druk op het budget voor uw project flink toenemen. IDDS Explosieven is uw onafhankelijke partner voor het volledige onderzoek naar conventionele explosieven. Onze adviseurs en OCE-deskundigen helpen u graag bij het aanvragen van een suppletie-uitkering volgens de bommenregeling.

Suppletie-uitkering voor gemeenten en derden

Om gemeenten in Nederland tegemoet te komen in de kosten van opsporingsonderzoek is een suppletie-uitkering vastgesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de zogeheten bommenregeling.

In de Septembercirculaire 2014 (paragraaf 2.4.4) is vastgesteld dat alle gemeenten een bijdrage van 70% in de kosten voor opsporingsonderzoek CE kunnen ontvangen door het indienen van een Raadsbesluit. Besluiten ontvangen voor de jaarlijkse peildatum van 1 april worden in het jaar van ontvangst toegekend. De in de meicirculaire van 2019 toegekende bedragen aan gemeenten vindt u hier.

Binnen de meicirculaire 2019 (paragraaf 2.4.5) wordt geschreven over het Nationaal bergingsprogramma vliegtuigwrakken, een erezaak voor de vermiste vliegers uit de Tweede Wereldoorlog (zie ook onze pagina over vliegtuigbergingen).

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage volstaat de toezending van een gemeenteraadsbesluit waarin de werkelijk gemaakte kosten (exclusief BTW) voor het opsporingsonderzoek zijn opgenomen. Een verdere onderbouwing hoeft niet te worden overlegd.

Elke gemeente kent een eigen verantwoordelijkheid, het integriteitsbeginsel, om te bepalen of zij hier open voor staan en of projecten hiervoor in aanmerking komen

Ontwikkelingen met betrekking tot herziening van de bommenregeling

In juni 2015 is door de Raad voor de financiële verhoudingen een advies uitgebracht aan minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om de bommenregeling te versoberen na een kort ingroeitraject. In het advies wordt uitgegaan van het principe dat de verstoorder of de gemeente zelf betaald.  Alleen bij onvoorziene, excessieve kosten kan een beroep worden gedaan op de collectiviteit van gemeenten. Het is onduidelijk in welke mate het advies wordt opgevolgd en op welke termijn.

Bij opvolging van het advies wordt de versobering doorgevoerd in een ingroeitraject van maximaal vier jaar waarbij de gemeente, bij eventuele vergoedingen, een bedrag van 1 tot 2% afdraagt voor bekostiging van een eigen Kenniscentrum CE. Zij krijgen als taak een normenkader OCE te ontwikkelen voor bepaling van noodzakelijke kosten en vaststelling van een balans tussen veiligheid en doelmatige besteding van geld. Binnen dit ingroeitraject wordt de huidige regeling gecontinueerd.

Verdere ontwikkelingen rondom versobering van de subsidiemogelijkheden worden niet genoemd, dit volgt naar verwachting in een separaat schrijven later dit jaar.

IDDS Explosieven ondersteunt en ontzorgt

De bepalende factor voor mogelijkheid van aanspraak op de bommenregeling is de gemeente waarbinnen het opsporingsonderzoek plaatsvindt. Een eerste stap is dan ook het achterhalen van de mogelijkheden voor gebruik van de bommenregeling binnen de gemeente waarin uw onderzoek plaatsvindt. Indien de gemeente openstaat voor indiening van een raadsbesluit, kan een overzicht opgemaakt worden van alle werkelijk gemaakte kosten waarvoor een vergoeding volgt van 70% (excl. BTW).

Neem contact op met onze adviseur Willeke Wisselink voor advies met betrekking tot de bommenregeling: 06-52471593 / 071-4028586 / wwisselink@idds.nl