Bommenregeling

Bij het aantreffen van Ontplofbare Oorlogsresten (voorheen conventionele explosieven) kan de druk op het budget voor uw project flink toenemen. IDDS Explosieven is uw onafhankelijke partner voor het volledige onderzoek naar Ontplofbare Oorlogsresten. Onze adviseurs en Senior Deskundigen Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten helpen u graag bij het aanvragen van een suppletie-uitkering volgens de bommenregeling.

Suppletie-uitkering voor gemeenten en derden

Om gemeenten in Nederland tegemoet te komen in de kosten van opsporingsonderzoek is een suppletie-uitkering vastgesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de zogeheten bommenregeling. Gemeenten kunnen via het indienen van een raadsbesluit in aanmerking komen voor een bijdrage in de gemaakte kosten voor het opsporen en ruimen van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Verzoeken door gemeenten die reeds zijn ingediend en toegekend, zijn bij de meicirculaire van 2020 bekend gemaakt. Nieuwe verzoeken die voor 1 april 2021 worden ingediend, zullen in de meicirculaire 2021 worden toegekend en daarvoor geldt een maximale vergoeding van 68% (zoals vermeld in de Decembercirculaire 2020).

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage dient de desbetreffende gemeente een raadsbesluit in waarin de gemaakte kosten voor het opsporen en ruimen van explosieven zijn opgenomen. Er hoeft geen verdere onderbouwing overlegd te worden. Btw komt niet voor compensatie in aanmerking. In de opgave van de gemaakte kosten dient daarom duidelijk te worden opgenomen dat de bedragen exclusief btw zijn. Raadbesluiten ontvangen vóór de jaarlijkse peildatum van 1 april worden in het jaar van ontvangst toegekend. Meer informatie over het indienen van bijdrageverzoeken kunt u vinden in de Meicirculaire 2020.

Gemeenten die betrokken zijn bij het Nationaal programma berging vliegtuigwrakken ontvangen een 100% vergoeding via de bommenregeling in het gemeentefonds.

Wat betekent dit concreet voor u?

Alhoewel de bommenregeling voor gemeenten is opgezet, kunnen derden ook voor een vergoeding van de kosten voor opsporing van explosieven in aanmerking komen. De bepalende factor voor mogelijkheid van aanspraak op de bommenregeling is de gemeente waarbinnen het opsporingsonderzoek plaatsvindt. Een eerste stap is dan ook het achterhalen van de mogelijkheden voor gebruik van de bommenregeling binnen de gemeente waarin uw onderzoek plaatsvindt. Het gaat er dan om of de gemeente openstaat voor indiening van een raadsbesluit. Elke gemeente kent een eigen verantwoordelijkheid, het integriteitsbeginsel, om te bepalen of zij hier open voor staan en of projecten hiervoor in aanmerking komen. Is dit het geval, dan volgt uiteindelijk een vergoeding van 68%. Hierbij ondersteunt en ontzorgt IDDS Explosieven door een intermediair te zijn tussen u als derde en de desbetreffende gemeente alwaar het opsporingsonderzoek plaatsvindt. Hierbij zorgen wij dat de juiste documentatie wordt opgesteld en vormgegeven, en assisteren wij u bij de aanvraag.

Neem gerust contact op met onze adviseurs Michel Quint en Christian Kuijpers voor advies met betrekking tot de bommenregeling:

Michel Quint | Senior Deskundige Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten | 06-34131446 | mquint@idds.nl

Christian Kuijpers | Projectleider en adviseur Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten | 06-19310431 | ckuijpers@idds.nl