Binnenluchtonderzoek met canisters bij in-situ sanering

0

Als je in een bebouwde omgeving wordt geconfronteerd met een mobiele bodemverontreiniging is het verwijderen van die verontreiniging meestal niet zo eenvoudig. Ontgraven is vaak geen optie vanwege bewoonde panden en/of historische waarde daarvan. In-situ (letterlijk: ter plekke) saneren is dan een oplossing voor het verwijderen of verminderen van de verontreinigingen. Bijvoorbeeld door middel van het oppompen en zuiveren van grondwater of het toevoegen van stoffen die de biologische afbraak van de verontreiniging door bacteriën bespoedigen.

Onze experts bepalen de meest efficiënte saneringsmethode en leggen die in overeenstemming met de opdrachtgever vast met het bevoegd gezag, waarna de sanering wordt opgestart.

Binnenmilieu 

Vluchtige bodemverontreinigingen kunnen uitdampen uit de bodem en daarmee doordringen in kruipruimten of hoger gelegen gebruikte ruimten in een pand. Daarmee ontstaat een onwenselijke blootstelling van gebruikers. Veel van deze verontreinigingen zijn namelijk potentieel schadelijk voor de gebruikers van een pand. De schadelijkheid is afhankelijk van de concentratie en blootstellingsduur. Zeker als je werkt of leeft in een pand is er kans op langdurige blootstelling en kunnen relatief lage concentraties toch schadelijk zijn.

Om gezondheidsrisico’s goed in te kunnen schatten en tijdig preventieve maatregelen te kunnen nemen doen wij binnenluchtonderzoeken. Doel van het onderzoek van de binnenlucht is inzicht te krijgen in de risico’s voor de gebruikers van panden als gevolg van de bodemverontreiniging.

Periodiek onderzoek van de binnenlucht

Tijdens in-situ saneringen kunnen de samenstelling van de verontreinigingen en omstandigheden in de bodem wijzigen, waardoor meer uitdamping plaats kan vinden. Ook luchtdruk en jaargetijde (schommelingen grondwaterspiegel) spelen een rol bij uitdamping. Periodiek onderzoek van de binnenlucht is daarom aan te bevelen, zeker tijdens een bodemsanering.

Binnenluchtonderzoek met canisters

De opzet voor de binnenluchtonderzoeken worden door ons gebaseerd op RIVM richtlijnen en de bemonstering voeren wij steeds vaker uit met zogenaamde “canister”. Dit zijn bolvormige stalen bemonsteringsbussen met een vaste inhoud. Vanuit het laboratorium worden de canisters vacuüm aangeleverd.

De canisters worden op strategische plekken (ademhoogte) in de te onderzoeken ruimtes boven de bodemverontreiniging geplaatst. Dan wordt het ventiel voorzichtig opengedraaid, waarna de canister zich gedurende ongeveer 1 week langzaam zal volzuigen met omgevingslucht. Op die manier wordt representatief langdurig binnenluchtmonster verzameld.

Na een week worden de canisters opgehaald en naar het laboratorium vervoerd om de bemonsterde lucht te analyseren. Wij krijgen daar de resultaten van toegestuurd en kunnen daarmee bepalen of, en zo ja welke, maatregelen moeten worden genomen om risico’s voor de gebruikers van een pand te voorkomen of verminderen.

Advies binnenmilieu door IDDS

Niet alleen bij in-situ saneringen, maar zodra er ergens twijfel is over de kwaliteit van het binnenmilieu door uitdamping van verontreiniging, adviseren wij u goed onderbouwd over risico’s en veiligheid met deze moderne, zeer secure wijze van monstername! Voor vragen kunt u contact opnemen met Jeroen Keijzer.

twitterlinkedin
Delen

Comments are closed.