Indien het voorgaande archeologische- en/of booronderzoek aantoont dat er nog steeds een archeologische verwachting voor het plangebied geldt, is de volgende stap in het archeologisch proces een proefsleuvenonderzoek.

Archeologisch proefsleuvenonderzoek 

Officieel wordt een dergelijk onderzoek een ‘Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van Proefsleuven’ genoemd, oftewel een IVO-P oftewel een proefsleuvenonderzoek. Een proefsleuvenonderzoek wordt gezien als een ‘gravend’ onderzoek en mag alleen worden uitgevoerd op basis van een (door de bevoegde overheid goedgekeurd) Programma van Eisen (PvE).

Verspreid over het plangebied worden proefsleuven aangelegd, met een wettelijk vastgesteld minimum van 5% (en een maximum van ca. 10%) van de oppervlakte van het plangebied.

Wat wordt onderzocht?

Een team archeologen legt met hulp van een graafmachine de proefsleuven aan. Hierbij wordt onderzocht of: 

  • er in de grond archeologische resten aanwezig zijn;
  • op welke diepte de archeologische resten liggen;
  • wat de verspreiding is van de archeologische resten over het plangebied is;

Proefsleuven en archeologische resten

In het rapport dat na het proefsleuvenonderzoek wordt opgesteld, worden de archeologische resten gewaardeerd. Uit de waardering blijkt vervolgens of er wel of geen vervolgonderzoek (in de vorm van een opgraving) noodzakelijk is.

Hierbij zijn de diepte en verspreiding van archeologische resten van belang. Indien blijkt dat deze redelijk ‘diep’ liggen, kan door bijv. het ophogen van terrein voorkomen worden dat bij de civieltechnische werkzaamheden de archeologie wordt verstoord. Indien de resten niet worden verstoord, wordt meestal ook geen vervolgonderzoek verplicht gesteld.

Planaanpassing op uw project 

Indien blijkt dat de archeologie zich beperkt tot een deel van het plangebied kan planaanpassing een optie voor u zijn. Door middel van bijvoorbeeld het aanleggen van een groenvoorziening, parkeerplaats e.d. in plaats van bebouwing te realiseren daar waar de archeologische resten zich bevinden, blijft de archeologie in het plangebied ‘behouden’. En dat is nu juist de bedoeling van archeologie: zoveel mogelijk in de grond bewaren.

U kunt het (concept)rapport, zoveel als mogelijk aangepast aan uw specifieke planontwikkeling, vervolgens indienen bij de bevoegde overheid als onderdeel van de vergunningsaanvraag. Wilt u meer weten of heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op!

 

twitterlinkedin
Deel.

Reageren niet mogelijk.