Actualiteit: stikstofdepositie, uitspraak RvS inzake PAS en de gevolgen voor ruimtelijke ontwikkelingen en omgevingsvergunningen nú

0

UPDATE (09-08-2019):

Inmiddels meldt het RIVM dat de release van AERIUS Calculator 2019 is uitgesteld, zonder datum.

UPDATE (05-08-2019):

De in ons artikel genoemde datum van 1 augustus heeft het RIVM niet gehaald, maar op dit moment is AERIUS tijdelijk niet beschikbaar. Het RIVM meldt: “Op 8 augustus 2019 is de release van de nieuwe versies van Calculator, Scenario en Connect.”

Wij krijgen steeds meer vragen binnen van opdrachtgevers en concullega’s over de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State van 29 mei inzake Programma Aanpak Stikstof (PAS). Er is hier al veel over geschreven en voor de theoretische en juridische achtergronden verwijzen wij graag naar:

Wij van IDDS richten ons (zoals u van ons gewend bent) op de gevolgen voor de praktijk. Wat betekent de uitspraak inzake Programma Aanpak Stikstof voor een omgevingsvergunningaanvraag op dit moment?

Gevolgen voor de praktijk

1. Als gevolg van de uitspraak gelden de drempel- en grenswaarden uit het Programma Aanpak Stikstof niet meer. Hierdoor kan een project met een geringe depositietoename van 0,01 mol/ha/jaar al vergunningplichtig zijn (artikel 2.7 en 2.8 Wnb). Oftewel, ook relatief kleinschalige projecten dienen zorgvuldig op hun stikstofdepositie getoetst te worden om aan Europese regelgeving te kunnen voldoen (en stand te houden bij de Raad van State in geval van een beroep).
2. AERIUS Calculator is nog altijd het meest geschikte rekeninstrument voor stikstofdepositie. Enige kanttekening is dat dit rekeninstrument minder geschikt is voor depositieberekeningen op minder dan 50m van een Natura 2000-gebied. Maar dit rekeninstrument geeft pas resultaat wanneer de voorheen geldende drempelwaarde van 0,05 mol/ha/jaar in een Natura 2000-gebied wordt overschreden. Een depositie tussen 0,00 en 0,05 mol/ha/jaar komt niet tevoorschijn uit dit rekenprogramma, terwijl als gevolg van de uitspraak een depositie van 0,01 mol al genoeg kan zijn voor een Wnb-vergunning. 

Vanaf 1 augustus 2019 uit deze imPASse?

De Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) heeft bovenstaand verhaal bevestigd en aangegeven dat er op dit moment geen alternatief voorhanden is voor een cijfermatige onderbouwing naast een motivatie op basis van ervaring en inzicht. Het goede nieuws is dat AERIUS zelf recent heeft aangegeven dat vanaf 1 augustus 2019 de nieuwe Calculator 2019 gelanceerd wordt, waarmee het mogelijk wordt om berekeningen zonder drempelwaarden uit te voeren.

Praktische oplossing IDDS

Er bestaat een truc om met behulp van AERIUS wél toenamen kleiner dan 0,05 mol/ha/jaar inzichtelijk te maken. Hiermee lukt het ons dus toch om met de huidige versie hard te maken of er stikstofdepositie optreedt op een Natura 2000-gebied, als onderbouwing voor een vergunningaanvraag. Deze methode passen wij momenteel toe op één van onze projecten, in samenspraak met het bevoegd gezag.

Stikstofdepositie op Natura 2000-gebied: wat dan?

Doordat het PAS niet meer gebruikt mag worden, is het een stuk ingewikkelder geworden om ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken en te realiseren die leiden tot een toename van stikstofdepositie op (stikstofgevoelige habitattypen in) Natura 2000-gebieden.

Logo Natura2000

Als er in de nieuwe situatie een toename van stikstofdepositie optreedt zijn er twee mogelijkheden: een ecologische voortoets en een verschilberekening. In eerste geval dient op basis van objectieve gegevens, een beschrijving van het plan en de te verwachten effecten op alle relevante Natura 2000-gebieden uitgesloten te worden dat daarbij mogelijk sprake is van significante negatieve effecten. In het tweede geval wordt op basis van een verschilberekening berekend of per saldo (als gevolg van het planvoornemen) de depositie ten opzichte van de bestaande (vergunde) situatie verbetert: intern salderen. 

Als deze twee opties geen uitkomst bieden, is meer onderzoek nodig in de vorm van een passende beoordeling naar de gevolgen voor het Natura 2000-gebied dat beïnvloed wordt. Bij een bestemmingsplan dient dan tevens een milieueffectrapport (plan-MER) opgesteld te worden (artikel 7.2a Wm). In een uiterst geval is een ADC-toets noodzakelijk waarmee aangetoond moet worden dat er geen alternatieven zijn (de A), er sprake is van een dwingende reden van groot openbaar belang (D) en er eerst voldoende compenserende maatregelen worden getroffen (C). Deze is bijvoorbeeld toegepast bij de Blankenburgverbinding en andere grotere infrastructurele projecten, maar bij een lokaal woningbouwproject is een dwingende reden van groot openbaar belang lastig hard te maken.

Concreet handvat

Op basis van onze kennis en ervaring is voor een woningbouwproject een afstand van 3 kilometer tot een Natura 2000-gebied een goede reikwijdte om te beoordelen of dit aspect ‘spannend’ wordt in relatie tot vergunningverlening van een ruimtelijke ontwikkeling. Zie daartoe onderstaand onze kaart met Natura 2000-gebieden en een bufferzone van 3 kilometer.

Illustratie van PAS 3km zones

Kaart met Natura 2000-gebieden en een bufferzone van 3 kilometer.

Voor andere ontwikkelingen (bedrijfsmatig, agrarisch, andersoortige functies) kunnen we op basis van enkele bedrijfsgegevens voor u snel inzichtelijk maken of dit aspect een belemmering gaat vormen of niet.

Cijfermatige onderbouwing van stikstofdepositie

Heeft u graag inzicht in de praktische gevolgen van de PAS-uitspraak voor uw vergunningaanvraag?
Neem dan contact met ons op door onderstaand contactformulier in te vullen of direct contact op te nemen met onze Adviseur Jan Breukelman: jbreukelman@idds.nl / 071 – 402 85 86.

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Uw telefoonnummer (niet verplicht, maar wel handig om snel contact te maken)

Uw bericht

 

twitterlinkedin
Delen

Comments are closed.